DOKÁŽEME TO, CO JINÍ NE! VOLEJTE 603 903 888

VOP

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (DÍLO)

 

1. Obecné

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, těmito VOP a individuálně sjednanými smluvními podmínkami.

2. Názvosloví

a) ZHOTOVITEL je společnost realizující pro objednatele plnění spočívající v poskytnutí některé z nabízených služeb (https://www.kmbss.cz/sluzby/) a to vlastními stroji a vlastními odborně proškolenými zaměstnanci.

b) OBJEDNATEL je společnost nebo podnikající osoba, která si objednala provedení konkrétně vymezené služby za předem sjednanou úplatu, kterou je povinen zhotoviteli zaplatit.

c)  Finanční úhrada za provedení poskytnuté služby v požadovaných parametrech se nazývá CENA SLUŽBY.

d) SMLOUVA je uzavřena odsouhlasením cenové nabídky k objednávce objednatele a tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou její nedílnou součástí.

e) PŘEDÁVACÍ PROTOKOL je písemný doklad osvědčující řádné provedení sjednané služby zhotovitelem.

f) DÍLO je soubor poskytnutého plnění ZHOTOVITELE, tj. provedení požadovaných služeb na místě a za podmínek určených OBJEDNATELEM.

3. Cena a platební podmínky

a) Základní jednotkové ceny nabízených služeb budou uvedeny v nabídce zaslané e-mailem OBJEDNATELI před uzavřením smlouvy.

b) Ceny jsou uváděny bez DPH. Výše sazby DPH vychází z platného právního předpisu.

c) CENA DÍLA v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením sjednaných služeb a s tím souvisejících činností dle požadavků a pokynů objednatele a bude vyúčtována ZHOTOVITELEM daňovým dokladem, z něhož jsou zřejmé identifikační údaje obou smluvních stran, datum vystavení, splatnosti a zdanitelného plnění, označení bankovního spojení zhotovitele. Při bezhotovostní platbě je jako v. s. uváděno číslo daňového dokladu.

d) Splatnost je 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu, není-li písemně sjednána splatnost delší, daňový doklad je v elektronické podobě zasílán OBJEDNATELI v den vystavení, který nesmí být dříve než  den předání (dokončení) DÍLA.

e) Přílohu daňového dokladu tvoří PŘEDÁVACÍ PROTOKOL, obsahující označení a rozsah provedeného plnění, datum provedení a podpis přejímající osoby.

f) Plní-li ZHOTOVITEL po dobu delší než jeden kalendářní měsíc, je oprávněn provést vyúčtování ceny DÍLA podle měsíčního postupu prací, vždy během prvních tří pracovních dnů měsíce následujícího.

h) ZHOTOVITEL může u nového (neověřeného) OBJEDNATELE požadovat úhrady zálohy předem.

4. Zahájení, provádění a předání díla objednateli

a) OBJEDNATEL je povinen připravit podmínky pro plnění ZHOTOVITELE- seznámit jej s místními podmínkami, vytýčenými inženýrskými sítěmi a trasami jejich vedení, projektovou dokumentací a jinými plány, na základě nichž sám realizuje dílo nebo činnost, k níž objednává plnění ZHOTOVITELE.

b) Má-li ZHOTOVITEL realizovat plnění na místě, které má určitý režim stavby daný bezpečnostními předpisy či smluvními ujednáními, je OBJEDNATEL povinen jej písemně informovat o všech rozhodných skutečnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění smlouvy. Odpovídá-li OBJEDNATEL za zabezpečení staveniště ve smyslu zákona či smluvního ujednání, odpovídá také za případnou škodu, která vznikne na majetku (strojích) ZHOTOVITELE v době, kdy jsou zde uloženy, jedná-li se o delší dobu plnění.

c) OBJEDNATEL je povinen uvést jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen ke kontrole kvality a k převzetí DÍLA.

d) OBJEDNATEL je oprávněn zadávat obsluze mechanismu ZHOTOVITELE instrukce nezbytné pro řádné provedení požadovaného plnění, pracovní a technický postup při manipulaci se strojem ZHOTOVITELE je na úvaze obsluhy stroje (zaměstnance ZHOTOVITELE). Zaměstnanec ZHOTOVITELE může na základě bezpečnostních, světelných a povětrnostních podmínek odmítnout plnění. Pokud OBJEDNATEL na plnění trvá, přebírá zodpovědnost za vzniklou škodu v důsledku práce v nevhodných podmínkách.

e) OBJEDNATEL odpovídá za správnost pokynů při realizaci požadované služby a je povinen po provedení služby – plnění, toto potvrdit na výkazu prací nebo jiném písemném dokladu. ZHOTOVITEL má právo pořídit si fotodokumentaci výsledku své práce, která v případě nepodloženého odmítnutí podpisu na výkazu prací dokládá řádné provedení požadované služby.

e) Jako důkaz provedení služby je dostačující podpis OBJEDNATELE nebo jím pověřené osoby na výkazu prací. Odmítnutí potvrzení výkazu provedené práce nemá vliv na povinnost OBJEDNATELE zaplatit sjednanou CENU.

f) v případě vzniku jakékoli škody, je vždy povinnost uvést tuto skutečnost do předávacího protokolu, kde se ke vzniku škodní události vyjádří jak zástupce OBJEDNATELE, tak zástupce ZHOTOVITELE a potvrdí tento zápis svými podpisy. Je povinností OBJEDNATELE zhotovit fotodokumentaci vzniklé škody pro potřeby pojišťovny. Pokud nebudou splněny tyto povinnosti nelze požadovat po ZHOTOVITELI jakoukoli náhradu škody.

5. Vznik smluvního vztahu

a) OBJEDNATEL zašle písemnou objednávku se svými identifikačními údaji a popisem požadovaného plnění, termínem požadovaného plnění, místem realizace a datem vystavení, s uvedením kontaktní osoby oprávněné sjednávat daný smluvní vztah, vč. emailového kontaktu, tel. čísla a emailové adresy, na kterou má být posléze zasílán daňový doklad.  Poptávku lze učinit i telefonicky, objednávku pouze písemně.

b) ZHOTOVITEL vypracuje dle požadavků OBJEDNATELE cenovou nabídku s uvedením termínu realizace a rozsahu díla a dobou její platnosti (závaznosti).

c) Smlouva vznikne dnem, kdy OBJEDNATEL písemně AKCEPTUJE předloženou CENOVOU NABÍDKU.

d) ZHOTOVITEL má právo písemnou objednávku ve lhůtě do 72 hodin odmítnout, má-li za to, že nebude v jeho technických či jiných možnostech plnit podle objednávaných podmínek. Odmítnutí musí být učiněno bezodkladně poté, kdy takové skutečnosti ZHOTOVITEL zjistí. V případě telefonické poptávky oznámí ZHOTOVITEL nemožnost plnění neprodleně po ověření požadavku.

e) ZHOTOVITEL může k objednávce navrhnout jiné podmínky plnění a také OBJEDNATEL mí právo navrhnout úpravy předložené cenové nabídky.

f) Jestliže OBJEDNATEL zruší dohodnutý termín nástupu ZHOTOVITELE k provedení práce méně než 48 hodin před začátkem plnění, bude mu účtován jednorázový storno poplatek ve výši 2 500,- Kč.

g) Jestliže OBJEDNATEL zruší dohodnutý termín nástupu ZHOTOVITELE k provedení práce méně než 24 hodin před začátkem plnění, bude mu účtován poplatek ve výši 50% ceny zakázky dle CN.

6. Ostatní ujednání

Smluvní strany jsou povinny vzájemně si bezodkladně sdělovat změny týkající se vlastní realizace smlouvy (např. materiálová či stavební připravenost) i změny kontaktních údajů (emailové adresy, telefonické spojení) a změny v osobách, které jsou ve smluvních podkladech uvedeny jako osoby, oprávněné za smluvní strany jednat. Neučiní-li tak, má se za to, že platí původní stav.

 

II. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PRONÁJEM

 

1. Obecné

Není-li dále stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, těmito VOP a individuálně sjednanými smluvními podmínkami.

2. Názvosloví

a) PRONAJÍMATEL je společnost poskytující své zařízení do nájmu a tento výraz zahrnuje také jí stanoveného zástupce.

b) NÁJEMCE je společnost nebo osoba, která převezme do krátkodobého užívání ZAŘÍZENÍ patřící PRONAJÍMATELI.

c) ZAŘÍZENÍ je pracovní stroj, včetně výměnných pracovních nářadí, příslušenství, ev. spotřebního materiálu a náhradních provozních náplní, popsaný v technické specifikaci ZAŘÍZENÍ v potvrzené objednávce, uzavřené Smlouvě či předávacím protokolu.

d) NÁJEMNÉ je finanční úhrada NÁJEMCE PRONAJÍMATELI za poskytnutí ZAŘÍZENÍ dle uzavřené smlouvy. Jeho splatnost a výše je uvedena na faktuře. SAZBA NÁJEMNÉHO je smluvně sjednaná finanční úhrada za nájem ZAŘÍZENÍ za dané časové období (obvykle den).

e) Smlouva o nájmu mezi PRONAJÍMATELEM a NÁJEMCEM je uzavřena odsouhlasením cenové nabídky k objednávce nájemce a tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí.

3. Zahájení nájmu a předání ZAŘÍZENÍ NÁJEMCI

a) PRONAJÍMATEL předá NÁJEMCI na základě uzavřené smlouvy ZAŘÍZENÍ v kvalitě obvyklé pro jeho účel. Zahájením nájmu se rozumí převzetí ZAŘÍZENÍ NÁJEMCEM, které potvrdí v předávacím protokole. Předávací protokol obsahuje další údaje o ZAŘÍZENÍ, jako např. výrobní číslo ZAŘÍZENÍ, počet Mth, popis technického stavu aj.

b) Není-li smluveno jinak, ZAŘÍZENÍ je předáváno v prostorách PRONAJÍMATELE (v depu na adrese: Všechromy 4, 251 63 Strančice nebo areál SAS, Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště). Náklady na přepravu ZAŘÍZENÍ z místa střediska PRONAJÍMATELE, jakož i zpět po ukončení nájmu, vč. příp. nákladů na naložení a složení ZAŘÍZENÍ, hradí NÁJEMCE bez ohledu na skutečnost, která strana přepravu zajišťuje.

c) NÁJEMCE je povinen uvést do předávacího protokolu stanoviště (místo) nasazení ZAŘÍZENÍ. Přemísťování ZAŘÍZENÍ do okruhu 20 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení PRONAJÍMATELI. Přemístění nad 20 km je povinen NÁJEMCE PRONAJÍMATELI předem oznámit. Přemístění ZAŘÍZENÍ mimo území ČR je možné pouze s písemným souhlasem PRONAJÍMATELE.

d) NÁJEMCE je povinen uvést do předávacího protokolu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad ZAŘÍZENÍM. Tento pracovník je povinen znát aktuální technický stav ZAŘÍZENÍ, přesné místo nasazení ZAŘÍZENÍ včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání vždy sdělit PRONAJÍMATELI.

e) K práci s pronajatým ZAŘÍZENÍM a k jeho údržbě jsou oprávněni pouze zaškolení pracovníci, kteří mají oprávnění pro práci se ZAŘÍZENÍM dle platných předpisů.

f) Od začátku nájmu NÁJEMCE nese odpovědnost za plnění ujednání bodu 9 těchto Všeobecných podmínek.

4. Provoz ZAŘÍZENÍ v průběhu nájmu

a) Dobou nájmu ZAŘÍZENÍ se rozumí časově určené období uvedené v objednávce, potvrzené PRONAJÍMATELEM, zahrnující i den odvozu a dovozu ZAŘÍZENÍ z depa PRONAJÍMATELE a zpět a dále i dobu oprav ZAŘÍZENÍ, jež byly zapříčiněny NÁJEMCEM.

b) NÁJEMCE hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot, chladicí kapaliny pro běžné doplňování a mytí ZAŘÍZENÍ. V případě proříznutí, proražení, zničení, jakož i při extrémním opotřebením pásů nad rámec opotřebení obvyklého v běžných pracovních podmínkách (daného tabulkami výrobce pásů), je NÁJEMCE povinen uhradit poměrnou část hodnoty pásů dle druhu poškození.

c) NÁJEMCE je oprávněn užívat ZAŘÍZENÍ po dobu stanovenou ve Smlouvě. Nevrácení ZAŘÍZENÍ ke dni ukončení nájmu bude považováno za jeho neoprávněné užívání. PRONAJÍMATEL za dobu neoprávněného užívání ZAŘÍZENÍ je oprávněn požadovat finanční kompenzaci ve výši odpovídající sjednané denní sazbě nájemného zvýšené o 20 %. NÁJEMCE se může s PRONAJÍMATELEM dohodnout na prodloužení původně sjednané doby, nejpozději v poslední den trvání nájmu.

d) NÁJEMCE nesmí přetěžovat ZAŘÍZENÍ nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V opačném případě NÁJEMCE hradí náklady na opravu ZAŘÍZENÍ a jeho uvedení do původního stavu.

e) NÁJEMCE nesmí bez souhlasu PRONAJÍMATELE provádět jakékoliv zásahy do konstrukce ZAŘÍZENÍ, které může používat výhradně k účelům a na místech, pro které je svým charakterem určeno. Použití nestandardních typových přídavných zařízení, anebo zařízení jiných výrobců než KMB STAVEBNÍ SERVIS, je zakázáno.

f) NÁJEMCE nesmí provádět jakoukoliv manipulaci s počítačem motohodin a jeho poruchu je povinen okamžitě ohlásit PRONAJÍMATELI s uvedením stavu počítače a času, kdy k poruše došlo.

g) NÁJEMCE je povinen po celou dobu nájmu dodržovat pokyny a denně provádět úkony, popsané v návodu k obsluze. Servisní technik PRONAJÍMATELE je oprávněn namátkově kontrolovat stav údržby v místě nasazení ZAŘÍZENÍ.

i) PRONAJÍMATEL předpokládá běžné provozní využití ZAŘÍZENÍ v daném časovém úseku, jehož limit, vyjádřený v motohodinách, je dán v předávacím protokolu. Každou odpracovanou Mth nad tento stanovený limit je NÁJEMCE povinen PRONAJÍMATELI uhradit dle sazby za nadlimitní Mth, která je rovněž stanovena ve Smlouvě nebo předávacím protokolu. NÁJEMCE se zavazuje k pravidelnému sledování počítače Mth a v případě, že byla limitní hodnota Mth v každé jednotlivé lhůtě, stanovené ve smlouvě o nájmu, překročena, je povinen tuto skutečnost ohlásit PRONAJÍMATELI s udáním počtu nadlimitních Mth.

5. Údržba a opravy

a) NÁJEMCE je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení agregátů ZAŘÍZENÍ, nesmí demontovat, případně opravovat části ZAŘÍZENÍ.

b) NÁJEMCE je povinen kontrolovat pravidelně stav a teplotu provozních náplní, zvláště motorového a hydraulického oleje a promazání ZAŘÍZENÍ, stav lana, stav pásů a jejich napnutí. V případě přirozeného úbytku motorového oleje je povinen doplňovat jeho množství PRONAJÍMATELEM předepsaným mazivem.

c) NÁJEMCE je povinen v určených termínech, uvedených v předávacím protokolu a daných celkovým počtem odpracovaných motohodin, oznámit PRONAJÍMATELI nutnost provedení pravidelné kontrolní prohlídky a plánované údržby. Očištěné ZAŘÍZENÍ bude přistaveno na náklady NÁJEMCE na předem domluvené zpevněné stanoviště. Pravidelná kontrolní prohlídka je součástí sjednaného NÁJEMNÉHO.

d) V případě poškození plomby počítače motohodin nebo jiné závady je NÁJEMCE povinen poruchu neprodleně hlásit PRONAJÍMATELI a přistavit ZAŘÍZENÍ na přístupné místo k zajištění opravy či zaplombování.

e) Při poškození nebo nadměrném znečistění vnitřku ZAŘÍZENÍ bude PRONAJÍMATEL požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čistěním nebo dezinfekcí, a to v plném rozsahu.

f) NÁJEMCE je povinen neprodleně ohlásit poruchu zařízení PRONAJÍMATELI a na požádání je povinen telefonické ohlášení potvrdit v písemné formě (email) se stručným popisem poruchy.

g) Podle charakteru vzniku poruchy, míry zavinění NÁJEMCE a dalších hledisek vhodných ke zvážení případu, bude PRONAJÍMATELEM případně upuštěno od požadavku úhrady sazby nájemného NÁJEMCEM za dobu prostoje ZAŘÍZENÍ z titulu jeho poruchy. Tato doba nebude započtena do celkové lhůty pronájmu ZAŘÍZENÍ uvedené ve smlouvě nebo může dojít k jiné dohodě smluvních stran (prodloužení doby pronájmu, aj.).

h) NÁJEMCE je povinen vykonávat odpovědně údržbářské úkony stanovené v návodu na obsluhu a údržbu ZAŘÍZENÍ a dodržovat stanovené lhůty. Nedodrží-li NÁJEMCE předepsané výkony pravidelné údržby obsluhy ZAŘÍZENÍ, může PRONAJÍIMATEL okamžitě zrušit smlouvu za podmínek uvedených v bodu 8c) těchto podmínek.

6. Platební podmínky

a) PRONAJÍMATEL je oprávněn vyžadovat při uzavření smluv zálohu až do výše předpokládané ceny nájemného. Zařízení bude předáno až po uhrazení příslušné částky. Záloha bude započtena s fakturou za pronájem zařízení.

b) Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (počtu dnů) nájmu ZAŘÍZENÍ. Zvýhodněné nájemné (týdenní, měsíční, více měsíční) lze uznat, dodrží-li NÁJEMCE podmínky Smlouvy. Při zkrácení doby smluvního pronájmu je NÁJEMCE povinen uhradit nájemné podle odpovídající časové sazby.

c) NÁJEMCE je povinen uhradit PRONAJÍMATELI sazbu nájmu dle dohodnutých časových period. Každá jednotlivá úhrada nájemného musí být NÁJEMCEM provedena nejpozději v den splatnosti faktury vystavené PRONAJÍMATELEM.

e) V případě prodlení NÁJEMCE s úhradou peněžitého závazku je NÁJEMCE povinen zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z vyfakturované dlužné částky za každý den prodlení. Při opakovaném prodlení nebo prodlení delším než 1 měsíc má PRONAJÍMATEL právo okamžitě smluvní vztah ukončit odstoupením od Smlouvy, a to dle bodu 8c) těchto Všeobecných podmínek.

7. Ukončení nájmu

a) NÁJEMCE je povinen ZAŘÍZENÍ vrátit ve stejném technickém stavu (s přiměřeným opotřebením) a umyté nejpozději poslední den sjednaného nájmu. Přiměřeným opotřebením není zhoršení stavu ZAŘÍZENÍ v důsledku nesprávné manipulace či nedodržení předepsané údržby.

b) Smluvní vztah skončí řádným předáním ZAŘÍZENÍ na smluvně dohodnutém místě, podpisem protokolu o ukončení nájmu a úhradou závazků NÁJEMCE z nájemního vztahu.

c) V případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek nájmu NÁJEMCEM má PRONAJÍMATEL právo smluvní vztah ukončit před stanovenou dobou, a to odstoupením od Smlouvy. Odstoupení bude učiněno písemně a jeho účinky nastávají dnem doručení NÁJEMCI. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo doručeno 3. dne poté, co bylo podáno na poštu. Za podstatné porušení ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek je považováno zejména opakované nebo delší než 15 dnů prodlení NÁJEMCE s úhradou vyúčtovaných částek, dále užívání ZAŘÍZENÍ v rozporu s touto Smlouvou nebo uzavření jakékoliv smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého ZAŘÍZENÍ. Dojde-li k ukončení Smlouvy odstoupením z důvodu porušení ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek, je NÁJEMCE povinen uhradit PRONAJÍMATELI nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení, fakturu vystavenou PRONAJÍMATELEM a obsahující:

ca) Veškeré úhrady sazeb za pronájem až do dne ukončení Smlouvy odstoupením.

cb) Veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením Smlouvy, např. náklady na dopravu ZAŘÍZENÍ z místa nasazení do místa vrácení dle Smlouvy, náklady na opravu ZAŘÍZENÍ v případě jeho poškození nebo náklady spojené s uvedením ZAŘÍZENÍ do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení v případě jeho nadměrného opotřebení NÁJEMCEM.

d) V případě nevrácení ZAŘÍZENÍ nejpozději ke dni uvedenému v odstoupení od Smlouvy, má PRONAJÍMATEL právo požadovat po NÁJEMCI za neoprávněné užívání ZAŘÍZENÍ po skončení smluvního vztahu náhradu ve výši odpovídající ujednání bodu 4 písm. c) těchto podmínek.

8. Odpovědnost NÁJEMCE

a) NÁJEMCE nesmí po dobu nájmu nikomu ani bezplatně zapůjčit ZAŘÍZENÍ a nesmí jej dát do zástavy. Veškerá taková ujednání nebo smlouvy s třetí stranou jsou neplatná a NÁJEMCE nese plnou zodpovědnost za event. vzniklou škodu.

b) NÁJEMCE je povinen chránit pronajaté ZAŘÍZENÍ před poškozením, ztrátou a zničením.

c) NÁJEMCE je odpovědný za ztrátu, škody nebo zničení ZAŘÍZENÍ mimo případy vylučující odpovědnost a rovněž nese odpovědnost za škody vzniklé třetí osobě provozem ZAŘÍZENÍ, stejně jako za úraz, resp. smrt kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním ZAŘÍZENÍ nebo jeho provozem po dobu nájmu, mimo případy vylučující jeho odpovědnost.

d) Po dobu nájmu je NÁJEMCE povinen oznámit PRONAJÍMATELI jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání ZAŘÍZENÍ nebo z jiné příčiny, a to neprodleně po jejich zjištění. Tyto informace včetně fotodokumentace musí být písemně předány do 24 hodin PRONAJÍMATELI.

e) NÁJEMCE je povinen uhradit PRONAJÍMATELI nájemné za dobu překračující dobu nájmu nebude-li možné ZAŘÍZENÍ nebo jeho část přemístit z místa nasazení u NÁJEMCE do dohodnutého depa PRONAJÍMATELE, a to z důvodu na straně NÁJEMCE.

f) Ztráty NÁJEMCE dle výše uvedených ujednání nemají vliv na jeho závazek řádně uhradit nájemné.

g) NÁJEMCE nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce ZAŘIZENÍ ani PRONAJÍMATELE KMB STAVEBNÍ SERVIS umístěné na ZAŘÍZENÍ, v opačném případě je PRONAJÍMATEL oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

9. Odpovědnost PRONAJÍMATELE

a) PRONAJÍMATEL neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zničení ZAŘÍZENÍ předaného NÁJEMCI. Není odpovědný ani za následky nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti s nájmem a užíváním ZAŘÍZENÍ.

b) PRONAJÍMATEL není povinen poskytnout náhradu za období, během kterého nemůže NÁJEMCE ZAŘÍZENÍ používat z důvodů nezaviněných PRONAJÍMATELEM.

10. Systém bezpečnosti práce (SBP) pro jeřábový výkon mobilního jeřábu UNIC

SBP je zpracován za účelem vytvoření podmínek bezpečné práce ve smyslu ČSN ISO 12480-1 tak, aby byly veškeré činnosti s jeřábem prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Uživatel jeřábu odpovídá za:

a) Podrobné navržení činností vzhledem k danému jeřábu a konkrétním podmínkám nasazení.

b) Dodržení požadavků na místo zakotvení a přejezdu (dostatečná únosnost a propustnost terénu, podjezdová výška, šířka, rádius, otáčení), dodržení ochranných pásem, příp. stanovených opatření apod.

c) Určení pověřené osoby, která odpovídá za organizaci a řízení manipulací a jejich bezpečné provedení.

d) Technický stav, vedení dokladů a provádění hodnocení technického stavu vázacích, případně speciálních prostředků, pokud je dodává uživatel.

e) Výběr vázacích, případně speciálních prostředků podle navržených činností, pokud je dodává uživatel.

f) Zajištění kompetentních vazačů.

g) Práci vazačů podle obecných předpisů pro zajištění bezpečnosti s ohledem na použité vázací, případně speciální prostředky.

h) Určení hmotnosti přepravovaných břemen a maximálního potřebného vyložení, příp. výšky zdvihu pro tato břemena.

i) Seznámení s navrženým komunikačním systémem, příp. s použitím vysílaček.

j) Seznámení všech zúčastněných pracovníků s tímto SBP, technologickým postupem činností a povinnostmi jednotlivých osob.

 

11. Při vrácení znečistěného ZAŘÍZENÍ bude NÁJEMCI účtována jednorázová platba za mytí

 

a)  ZAŘÍZENÍ do 2 tun:        2500 Kč bez DPH

b)  ZAŘÍZENÍ nad 2 tuny:    4000 Kč bez DPH

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz